Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przyjęte przez Radę Ministrów

Redakcja portalu, 23 Lipiec 13 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przyjęte przez Radę Ministrów

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów rząd zaakceptował założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra edukacji narodowej. Najważniejsze cele nowelizacji KN to: wzmocnienie motywacyjnego charakteru wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie roli doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli zgodnie z potrzebami uczniów, poprawa organizacji pracy szkoły oraz włączenie rodziców w sprawy istotne dla szkoły w szerszym niż dotychczas zakresie.

Zaproponowane w założeniach zmiany porządkują niektóre aspekty pracy nauczyciela w taki sposób, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki korzystania z zajęć realizowanych w ramach statutowych zadań szkoły, poprawić organizację pracy szkoły oraz usprawnić komunikację między nauczycielem a rodzicami uczniów.

Powyższe cele będą osiągnięte poprzez:
 

 1. Zmianę systemu wynagradzania nauczycieli polegającą na wzmocnieniu jego motywacyjnego charakteru, uelastycznieniu sposobu jego rozliczania oraz urealnieniu uprawnień socjalnych.

  • Zastąpienie średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli oraz inny sposób rozliczania środków wydatkowanych na wynagrodzenia. Wskaźniki kalkulacyjne:

   • dla nauczyciela stażysty - 100 proc. kwoty bazowej,
   • dla nauczyciela kontraktowego - 111 proc. kwoty bazowej,
   • dla nauczyciela mianowanego - 144 proc. kwoty bazowej,
   • dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.

  • Zmiana ta nie wpłynie na łączną wysokość środków, które jednostki samorządu terytorialnego będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli. Rozliczanie tych środków będzie jednak dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych stopniach tego awansu. W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone.

   Organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, będzie określał:

   • wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania;
   • obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
   • wysokość i warunki wypłacania poszczególnych składników wynagrodzenia, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.
     
  • Zniesienie niektórych uprawnień socjalnych nauczycieli, nieadekwatnych do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych.

   Uchylone będą przepisy dotyczące dodatku mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie, prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły.

   Zostanie zachowana zasada ochrony praw nabytych. Nauczyciel, nauczyciel-emeryt lub rencista albo pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przed wejściem w życie ustawy korzystał z prawa do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła, lub z prawa do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, zachowa te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały mu przyznane. Nauczyciele, którzy do wejścia w życie ustawy spełnią warunki otrzymania jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie, zachowają prawo do tego zasiłku.

   Zmianie ulegnie sposób określania wysokości tzw. dodatku wiejskiego. Będzie on uwzględniany w rozliczaniu środków wydatkowanych na wynagrodzenia nauczycieli.

   
 2. Doprecyzowanie zasad przeznaczania środków wyodrębnionych przez organy prowadzące na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  Proponowane rozwiązania będą realizowane poprzez ukierunkowanie środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli związane m.in. z obszarami wynikającymi z polityki edukacyjnej, wnioskami i wynikami nadzoru pedagogicznego, wynikami egzaminów zewnętrznych, realizacją podstawy programowej, potrzebami uczniów i indywidualizacją procesu kształcenia czy z kierunkami lokalnych strategii rozwojowych i lokalnej polityki oświatowej.

   
 3. Doprecyzowanie przepisów służących poprawie organizacji pracy szkoły i zaspokajaniu potrzeb uczniów, w tym:

 • dotyczące wymiaru i terminu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom szkół feryjnych, a także nauczycielom, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej oraz szkoły nieferyjnej (np. przedszkola) oraz sposób udzielania urlopu dla poratowania zdrowia,
   
 • obowiązek rejestrowania zajęć i czynności realizowanych w ramach czasu pracy nauczyciela poprzez uwzględnienie rejestrowania najistotniejszych czynności wspierających proces dydaktyczny, takich jak: doskonalenie zawodowe nauczycieli, praca zespołowa nauczycieli czy kontakt nauczyciela z rodzicami uczniów szkoły.

   
 • Określenie wymiaru i terminu udzielenia nauczycielom urlopu wypoczynkowego w sposób umożliwiający lepszą organizację pracy szkoły i wykonywanie jej zadań statutowych.

  Urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, będzie miał wymiar 47 dni roboczych w roku. W jego ramach nauczyciel będzie miał prawo do nieprzerwanego wypoczynku (co najmniej 28 dni kalendarzowych), a w przypadku dyrektora szkoły - 14 dni kalendarzowych. Określony będzie (w odrębny sposób) wymiar urlopu nauczyciela w roku, w którym podjął pracę po raz pierwszy.

  Pozostałe dni robocze, przypadające w zależności od planu urlopów w szkole, w okresach ferii zimowych i letnich (wakacji), przerw świątecznych lub pozostałych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, będą wykorzystywane na realizację zadań statutowych szkoły oraz doskonalenie zawodowe, zgodnie z poleceniem dyrektora.

   
 • Doprecyzowanie celu przeznaczenia urlopu dla poratowania zdrowia, zmiana kryteriów jego przyznawania, wymiaru oraz zmiany w zakresie orzekania.

  • Zgodnie z założeniami, urlop dla poratowania zdrowia będzie udzielany nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. Urlop ten będzie mógł być udzielany również na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

  • Wydłużeniu ulegnie okres pracy w szkole, po którym będzie można skorzystać z tego urlopu, z 7 do 20 lat. Łączny jego wymiar w okresie całego zatrudnienia zostanie skrócony z 3 lat do 1 roku. W przypadku wykorzystywania tego urlopu w częściach, kolejnego urlopu będzie można udzielić nauczycielowi nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole 3 lat od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.

   
 • Zwiększenie roli rodziców uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw szkoły poprzez:

  rozszerzenie udziału przedstawicieli rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli i procedurze oceny ich pracy.

  Proponuje się, by przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły zasięgał opinii rady rodziców. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły, organ prowadzący szkołę będzie uwzględniał opinię rady szkoły. W szkołach, w których nie została utworzona rada szkoły, istotna będzie opinia rady rodziców.

  Zwiększy się również udział rodziców w procedurze nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom, a przedstawiciel rady rodziców będzie miał możliwość brania udziału w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w charakterze obserwatora.

   
 • Zmiany w procedurze awansu zawodowego.

  • Organem właściwym do nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie organ prowadzący szkołę, z zastrzeżeniem szkolnictwa artystycznego. Organem wyższego stopnia, w sprawach dotyczących nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, będzie organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  • Zmienią się również przepisy dotyczące składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

  • Zaproponowano skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli posiadających staż pracy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Osoby posiadające co najmniej trzyletni okres pracy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, o ile do zakresu ich obowiązków należało prowadzenie zajęć bezpośrednio z dziećmi i w tym okresie nie były zatrudnione w szkole, oraz posiadające znaczący dorobek zawodowy - stopień nauczyciela kontraktowego mają uzyskać z dniem nawiązania stosunku pracy.

  • Nauczyciele kontraktowi z co najmniej pięcioletnim okresem pracy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, prowadzący zajęcia bezpośrednio z dziećmi (i na ich rzecz) i nie zatrudnieni w tym okresie w szkole oraz posiadający znaczący dorobek zawodowy - po nawiązaniu stosunku pracy w szkole mogliby wystąpić z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

   
 • Do Karty Nauczyciela zostaną ponadto wprowadzone regulacje dotyczące:

  • postępowania dyscyplinarnego nauczycieli (usprawniające to postępowanie). Wprowadzony będzie centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych. Zakłada się, że rejestr ten będzie skutecznym narzędziem przeciwdziałającym możliwości zatrudnienia w szkole nauczyciela ukaranego,

  • rozszerzenie na wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wymogów nawiązania stosunku pracy i wygaśnięcia stosunku pracy dotyczących niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nietoczenia się postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

   
 • Do Karty Nauczyciela zostaną wprowadzone także regulacje doprecyzowujące lub porządkujące, które obejmują:

  • ułatwienie finansowania dodatkowych zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

  • doprecyzowanie sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji wypłacanej osobom, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty,

  • ograniczenie stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra edukacji narodowej.


 • źródło: www.premier.gov.pl


  Skojarzone pliki:
  Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw [pdf]
   

  Podziel się
  KOMENTARZE
  Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

  DODAJ KOMENTARZ
  Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

  Dodaj komentarz:  ZOBACZ TAKŻE
  REKLAMA
  SPOŁECZNOŚĆ
  Kategorie
  Technologia
  NAJNOWSZE ARTYKUłY

  #UOKiKtestuje - tornistry

  Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

  RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

  Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

  "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

  Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

  Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

  Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

  Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

  Redakcja portalu 10 Maj 2021


  OSTATNIE KOMENTARZE

  Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

  ~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

  Ku reformie szkół średnich - część I

  ~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

  "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

  ~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

  "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

  ~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

  Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

  03 Listopad 2016, 13:09

  
  Powrót do góry
  logo_unii_europejskiej